Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

รูปหล่อหลวงพ่อเดิม รุ่นเพดานโบสถ์ ปี2493

ราคา :

3,500 บาท

รายละเอียด :

รูปหล่อหลวงพ่อเดิม รุ่นเพดานโบสถ์ ปี2493 ก้นจาร พร้อมบัตรรับรองจากนิตยสารพระท่าพระจันทร์ พระรุ่นนี้หลวงพ่อเดิม ที่ได้สร้างไว้เมื่อปี 2493 แล้วได้นำไปเก็บไว้บนเพดานโบสถ์ จุดประสงค์เผื่ออนาคตจะต้องหาปัจจัยในการซ่อมแซมบูรณะวัด

พระได้ถูกค้นพบเมื่อปี 2530 เนื่องจากเพดานโบสถ์ ชำรุดเนื่องจากปลวกกิน ทำให้เพดานล่วงหล่น และพระดังกล่สวได้ล่วงหล่นลงมาด้วย ถือเป็นการแตกกรุของพระรุ่นนี้ เมื่อปี 2530

การบูรณะเพดานโบสถ์ในยุคนั้น พระรุ่นนี้สันนิษฐานว่าสร้างมาในช่วงยุคปลายๆของหลวงพ่อเดิมและได้นำมาบรรจุไว้บนเพดานโบสถ์ดังกล่าว

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ได้รับการขนานนามและยกย่องเป็น "เทพเจ้าแห่งเมืองสี่แคว" ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 92 ปี 71 พรรษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2494

ถือว่าเป็นพระที่หลวงพ่อเดิม ได้ปลุกเสก น่าบูชายิ่งนัก แทนรุ่นแรกที่ราคาเกินเอื้อมสำหรับลูกศิษย์บางคน